Rotterdammers-op-straat

Wat

Wat is de Brede Raad 010?

De Brede Raad 010 laat de stem van de Rotterdammers horen en zorgt ervoor dat deze wordt meegenomen in het beleid van de gemeente Rotterdam. Dit doet de Brede Raad 010 door:

  • Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein. Dat zijn de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet  en Participatiewet.
  • Samen met de gemeente het beleid binnen het sociale domein voor te bereiden (co-creatie)
  • In het werkplan staan steeds de thema’s waarmee de Brede Raad 010 zich bezig gaat houden

De Brede Raad 010 per 1 juli 2015 is ingesteld door wethouder Hugo de Jonge. Zij bestaat uit maximaal 45 Rotterdammers die met de drie wetten binnen het sociale domein te maken hebben. Dat kan als zijn ervaringsdeskundige (klant/cliënt), als verwant (familielid/mantelzorger) of als professional. In de verordening worden onder andere de functie en taken en de benoeming verder uitgelegd.

De leden hebben ook ervaring met en een netwerk binnen een of meer van de doelgroepen: mensen met een beperking, senioren, jeugd, Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Brede Raad 010 zoekt Rotterdammers en andere partners, zoals cliëntenorganisaties, op om van hun te horen wat de effecten van het beleid van de gemeente zijn.

Wmo

De Wmo ondersteunt burgers om zelfredzaam te zijn of te blijven. Zo biedt de Wmo bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, Vervoer op Maat, (woon)begeleiding of een woningaanpassing, maar ook mantelzorgondersteuning.

Jeugdwet

De Jeugdwet biedt ondersteuning aan jongeren en hun ouders wanneer zij die ondersteuning nodig hebben. De gemeente voert de Jeugdwet uit. De Jeugdwet biedt ondersteuning bij zaken als opvoedingsvragen, specialistische jeugdhulp, vervoer, maar ook bij huiselijk geweld.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).