header-middellandstraat

Waarom

Waarom is de Brede Raad 010 er?

De gemeente Rotterdam is per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). Elke Rotterdammer die te maken heeft of krijgt met de Wmo, Jeugdwet of de Participatiewet mag verwachten dat hij/zij op een juiste manier geholpen wordt.

De nieuwe wetten maken het steeds belangrijker dat gemeente en burgers samenwerken. Ook de gemeente Rotterdam vindt dit belangrijk.
Daarom is de Brede Raad 010 ingesteld en heeft zij opdracht om te adviseren over gemeentelijk beleid, vanuit de ervaringen van Rotterdammers die weten waar het over gaat.
Daarom bestaat de Brede Raad 010 uit Rotterdammers die vanuit hun kennis, ervaring en expertise kunnen adviseren over beleid. Rotterdammers die een netwerk hebben in de buurt en zo weten wat er leeft.

De Brede Raad 010 volgt wat de effecten van het beleid van de gemeente zijn voor Rotterdammers, houdt in de gaten hoe de gemeente haar werk uitvoert, en adviseert de gemeente daarover.

De Brede Raad 010 legt zo in haar adviezen een verband tussen de wereld van de Rotterdammers met die van de gemeente. De Brede Raad is geen klachtenloket maar houdt wel in de gaten welk effect het beleid van de gemeente heeft op het leven van de Rotterdammers. En houdt zicht op waar beleid op gemaakt zou moeten worden.  Dit vertaalt ze naar adviezen aan de gemeente en gebruikt ze bij de co-creatie van nieuw beleid. Met als doel; een betere hulp/zorg.

De Brede Raad 010 betrekt altijd Rotterdammers bij de ontwikkeling van haar adviezen. Zij doet dat door de ervaringskennis van haar leden maar o.a. ook door contact te zoeken met andere Rotterdammers die met de wetten te maken hebben; belangenorganisaties, zorginstellingen, cliëntenraden.  En door burgers die belangstelling hebben op te nemen in hun netwerk.

Deze vormen het netwerk van de Brede Raad 010. Een netwerk, met de hulp waarvan zij steeds sterker haar adviezen kan formuleren.

Interesse om mee te doen in het netwerk? Stuur een mail naar info@brederaad-010.nl

Wmo

De gemeente moet beleid (Wmo2015) maken voor de ondersteuning van mensen die niet volledig zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie, of die behoefte hebben aan beschermd wonen of opvang. Dat wordt geregeld in de Wmo.

Jeugdwet

Doel van de Jeugdwet is om het jeugdstelsel zoals het was te vereenvoudigen, en het efficiënter en effectiever te maken. Met als uiteindelijk doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. De gemeente maakt beleid voor de uitvoering van deze wet.

Participatiewet

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
De Participatiewet geeft gemeenten hierin een centrale rol. Werknemers en werkgevers moeten bij gemeenten aankloppen voor de noodzakelijke instrumenten en voorzieningen.