aan-de-maas

Stichting Brede Raad Rotterdam zoekt nieuw bestuur!

Sticaan-de-maashting Brede Raad Rotterdam is ingesteld door het Rotterdams college van B&W en speelt een unieke rol bij de voorbereiding en uitvoering van het sociaal beleid van de stad. De Brede Raad 010 is onderdeel van deze stichting en heeft als doel de stem van de inwoner te laten horen zodat het sociaal beleid beter past bij wat de Rotterdammer nodig heeft. Na haar startup is de organisatie toe aan een volgende fase en daarom is zij op zoek naar nieuwe bestuurders.

Gezocht:
Bestuurders voor verschillende portefeuilles van Stichting Brede Raad Rotterdam

Functie- en taakomschrijving
Van alle bestuurders wordt gevraagd dat zij zich betrokken voelen bij het werk van de Brede Raad 010 en dat zij ruime kennis hebben (van een) van de drie wetten binnen het sociaal domein. Samen met de directeur-voorzitter en de leden van de Brede Raad 010 draagt het bestuur verantwoordelijkheid voor de verdere opbouw van de organisatie. De aandachtsgebieden van de bestuurders concentreren zich voornamelijk op het houden van toezicht op en is verantwoordelijk voor:

  • De jaarrekening, begroting en het jaarverslag
  • De financiële verslaglegging
  • De jaarlijkse subsidie en de verantwoording ervan
  • Strategische beslissingen, risico’s en risicobeheersing
  • Naleving van wet- en regelgeving
  • Functioneren van de directeur van het bureau
  • De kwaliteit van de adviezen

Naast de toetsende taak dient het bestuur de directeur van het bureau als klankbord terzijde te staan. Dit vraagt van het bestuur het vermogen op strategisch niveau te denken en inzicht in organisatieprocessen. De bestuurder heeft bij voorkeur kennis van het werken met vrijwilligers. Om de onafhankelijkheid te waarborgen speelt de bestuurder geen rol of heeft geen functie in de Rotterdamse politiek. Daarnaast is zij niet werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Rotterdam of bij een belangenorganisatie in het sociaal domein.

De stichting vraagt om ten minste 3 bestuurders die elkaar aanvullen en versterken rondom de verschillende portefeuilles. Te denken valt hierbij aan de portefeuilles P&O, Recht, Financiën en Advies en Onderzoek. Het bestuur komt in ieder geval vier keer per jaar bijeen en vervult haar taak onbezoldigd.

Over Stichting De Brede Raad Rotterdam
Stichting Brede Raad Rotterdam is ingesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam om de Brede Raad 010 te ondersteunen. De Brede Raad 010 is het adviesorgaan voor het sociale domein in Rotterdam. Dat domein speelt zich af binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoede en schulddienstverlening.

De Brede Raad 010 heeft als doel de stem van de Rotterdammer mee te laten wegen in de voorbereiding en de uitvoering van het sociaal beleid van de gemeente en toetst of dat beleid past bij wat de Rotterdammer nodig heeft. De Brede Raad 010 bestaat uit maximaal 45 vrijwilligers. Deze staan onder onder leiding van de directeur, die tevens als voorzitter van de raad functioneert.

Sollicitatieprocedure

Wanneer de doelstelling van de Brede Raad 010 en de taakomschrijving voor bestuurder van de Stichting Brede Raad 010 u aanspreekt, stuur dan uw CV met motivatiebrief voor 30 juli 2018 naar vacatures@brederaad-010.nl.

Onder begeleiding van een externe partij worden geschikt geachte kandidaten voorgelegd aan een selectiecommissie van de gemeente Rotterdam. Afhankelijk van de kwaliteiten van de kandidaten worden tenminste drie en maximaal vijf bestuurders gekozen. Deze worden ter benoeming voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente Rotterdam.

Doelstelling is om de benoeming per 1 september 2018 te laten plaatsvinden.

Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met Bea Rowlinson, via e-mail aan bearowlinson@brederaad-010.nl of telefonisch via nummer 010 2680611.