Nieuws

 • Voortaan publiceert de Brede Raad 010 ook de reactie van de gemeente op onze adviezen. Vaak wordt deze schriftelijk gegeven.  De reacties staan onder het betreffende advies. Voordat wij een advies uit...

 • De evenementen en festivals beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Hoe doe je dat? De gemeente vroeg de Brede Raad 010 om advies. Dat leidde tot een opsomming van praktische tips en e...

 • Meedenken over startdocument voor een vernieuwd beleid Op 26 juni 2019 kregen wij, samen met Young010 de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op het sta...

 • Dit advies gaat over het concept- beleidsplan van de gemeente over de invulling van de Participatiewet voor de komende jaren. De Brede Raad 010 is positief over het plan, waar de Rotterdammer centraal...

 • Het college van B & W heeft, om het tij te keren, een aantal ambities geformuleerd in verschillende beleidsplannen, ook die het sociaal domein aangaan. Om die waar te maken moet er veel werk worden ve...

 • De Brede Raad 010 is op zoek naar versterking. Naar aanpakkers die iets willen betekenen voor andere Rotterdammers. Naar luisteraars die verhalen verzamelen uit de stad. Doorzetters en verschilmakers ...

 • De gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad 010 gevraagd te adviseren over haar nieuwe beleidsplan armoede. Onze conclusie is dat de accenten in de Contourennota op de juiste plekken liggen. Als belangr...

 • De Brede Raad 010 heeft op basis van de samenvatting van het Deltaplan Schulden onderzocht waar het beleid in de praktijk beter kan en hoe de Rotterdammer het gemeentelijk beleid over schuldenaanpak e...

 • Met de komst van de Participatiewet heeft de overheid afgesproken dat er garantiebanen worden gecreëerd voor mensen met een beperking. De Brede Raad 010 sprak medewerkers die een garantiebaan bij de g...

 • De Brede Raad 010 boog zich over de nieuwe beleidsregels over de Jeugdhulp in Rotterdam. Over het beleid zelf en over de regels hebben wij een advies uitgebracht, gebaseerd op de werking ervan in de p...

 • Is de gemeente erin geslaagd om met de andere aanpak: “één gezin, één plan, één regisseur”, meer gezinnen beter te helpen? De Brede Raad 010 vroeg het de Rotterdammer. Het antwoord luidt: ...

 • Bij voorkeur met kennis van of ervaring met de Jeugdwet voor gemiddeld 4 uur per week De Brede Raad 010 wil nóg breder worden. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Onze groep telt nu zo’n 25 R...

 • In dit advies: ‘Passende dienstverlening cluster W&I’ heeft de Brede Raad 010 zes adviezen gegeven ter verbetering van de dienstverlening van het cluster. In zijn reactie benoemt wetho...

 • De Brede Raad 010 nam nauwkeurig de nieuwe beleidsregels door en bracht gaf de gemeente Rotterdam op haar vragen over de beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning. Het onderdeel waarin wij de belei...

 • De Brede Raad 010 onderzocht de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening rond banen voor jongeren met een beperking. Wij spraken daarvoor zo’n 20 Rotterdammers die met dit onderwerp, perso...

 • De Brede Raad 010 heeft een advies uitgebracht over Langer Thuis. Dit advies gaat over wat er gebeurt als ouderen zich niet meer zelfstandig kunnen redden. U kunt het hier lezen: Advies Langer Thuis....

 • De Brede Raad 010 heeft Rotterdammers gevraagd in hoeverre het aanvragen van een uitkering toegankelijk genoeg is. De ervaringen van de Rotterdammers en waar de dienstverlening verbeterd kan worden zi...

 • Hoe ervaren Rotterdammers met een beperking de toegankelijkheid van sportaccommodaties? Waar kan dat beter? De Brede Raad 010 onderzocht het en bracht advies uit. Advies Inclusief Sporten voor mensen ...

 • De Brede Raad 010 heeft een advies uitgebracht over kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Door de situatie waarin zij opgroeien lopen  zij een groter risico d...

 • Wethouder Sven de Langen heeft op 31 januari het magazine ‘Op weg naar een onbeperkt Rotterdam’ met verhalenbundel in ontvangst genomen. Rotterdammers met een beperking, zoals Wajongeren, blinden, oud...

 • Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen, slaan de handen ineen om de toegankelijkheid van ge...

 • De Brede Raad 010 maakt zich zorgen over Rotterdammers met schulden. Op dit moment hebben circa 27.000 Rotterdammers een problematische schuld. Hun gemiddelde schuld is € 50.320. De Brede Raad 010 nee...

 • In oktober 2017 heeft de Brede Raad 010 zijn advies ‘Vaders Aan het Woord’ overhandigd aan gemeente Rotterdam. Jonge vaders vertellen in dit advies wat zij nodig hebben in de ondersteuning...

 • Op 29 juni 2017 was de ‘Praktijkdag’ van de Brede Raad 010. De raadsleden kregen ‘s ochtends een adviesvraag van de gemeente Rotterdam voorgelegd en moesten aan het einde van de dag ...

 • De Heilige Boontjes is één van de succesvolle initiatieven in de stad. Maandag 30 oktober 2017 hebben zij zelfs de Hein Roethofprijs gewonnen voor hun leer werktraject. Deze prijs wordt om de 2 jaar u...

 • Afgelopen voorjaar en zomer is de werkgroep Participatiewet van de Brede Raad 010 in gesprek geweest met Rotterdammers over hun ervaringen met de uitvoer van de Participatiewet. We hebben hen gevraagd...

 • De Brede Raad 010 heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vragen van de gemeente: ‘Wat is er te verbeteren in de communicatie gericht op mantelzorgers?’ ‘Waar hebben jonge mantelzorgers behoefte ...

 • De Heilige Boontjes is één van de succesvolle initiatieven in de stad. In het kader van de Participatiewet heeft de Brede Raad 010 met drie jongeren gesproken die of net zijn begonnen met hun re-integ...

 • Gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad 010 gevraagd mee te denken bij het afsluiten van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor Rotterdammers. Op 31 augustus 2017 heeft een afvaardiging van de Bre...

 • In 2018 wordt de ‘Combiverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018’ van kracht. De concept combiverordening is aan de Brede Raad 010 voorgelegd. De Brede Raad 010 heeft in e...

 • Op 15 juni heeft de Brede Raad 010 samen met de gemeente Rotterdam een werkconferentie georganiseerd voor Rotterdammers met een beperking.  We wilden graag van hun horen waar aan gewerkt moet worden i...

 • In Nederland zorgen veel mensen voor een ziek familielid, zoals hun partner, een van hun ouders of hun kind. Bijvoorbeeld omdat deze ernstig ziek is, een verstandelijke beperking heeft of last heeft v...

 • De aanpak van schulden bij mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen is een grote uitdaging voor de gemeente Rotterdam. Ongeveer 30.000 Rotterdammers hebben problematische schulden en ongevee...

 • Op 29 juni was de ‘Praktijkdag‘ van de Brede Raad 010 een feit en werd officieel geopend door de voorzitter Marjolijn Masselink. Een dag waarin de leden van de raad, de kennis die ze kort geleden hebb...

 • Op 15 Juni 2017 kwamen 40 Rotterdammers met een beperking in het ‘Timmerhuis’ bijeen. Zij hebben in twee gespreksrondes besproken waar in Rotterdam de prioriteiten liggen om meer inclusief...

 • De Brede Raad 010 heeft meerdere berichten ontvangen dat de schulddienstverlening, die de gemeente biedt aan Rotterdammers met schulden beter kan. Daarom zijn wij zoek naar mensen die hun verhaal will...

 • Op 15 juni vindt de werkconferentie ‘Onbeperkt in Rotterdam’ plaats. 40 Rotterdammers met een beperking hebben zich hiervoor aangemeld. Het resultaat van deze bijeenkomst wordt de basis voor de ‘inclu...

 • In Rotterdam gaan we aan de slag met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. We gaan werken aan een meer toegankelijke stad, één die opkomt voor gelijke kansen en behandeling voor ie...

 • Ben jij vader van één of meerdere kinderen tot vier jaar of is er een kind op komst en woon je in Rotterdam? De Brede Raad 010 wil heel graag van jou weten hoe je het (aanstaande) vaderschap ervaart. ...

 • Op donderdag 13 april was de Brede Raad 010 te gast bij Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).  Aanleiding was een vraag van de Brede Raad 010 naar de wijkteams op...

 • De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart, maar is jouw stembureau wel toegankelijk (genoeg)? Laat ons via info@brederaad-010.nl weten hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van jouw stembureau...

 • De Brede Raad  010  en de Werkplaats Sociaal Domein gaan samenwerken door hun kennis te delen. Dit keer verzorgt de werkplaats een training waarbij een aantal leden van de Brede Raad én studenten van ...

 • De Brede Raad 010 wil graag weten hoe het loopt met de garantiebanen in Rotterdam. Ervaar je op dit moment problemen die misschien een aanleiding kunnen zijn voor een advies aan de gemeente Rotterdam,...

 • Om het voor mensen met een beperking makkelijker te maken om een baan te vinden is vanaf 1 januari 2017 is de Participatiewet op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten zijn verplicht om beschut werk t...

 • Sinds de invoering van de Participatie wet in 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van garantiebanen voor mensen met een beperking die aangepast werk nodig hebben. Bij d...

 • Stevige Start is het beleidsplan van de gemeente Rotterdam waarin ze omschrijft hoe de gemeente de komende jaren aan de slag gaat voor kinderen van – 9 maanden tot 4 jaar. De Brede Raad 010 werkt in o...

 • De Brede Raad 010 was op 22 november  aanwezig bij het werkatelier Rijnmond in Rotterdam. Georganiseerd door het UWV, de VNG en GGZ in samenwerking met de Programmaraad. Aanwezig waren onder andere me...

 • De nieuwe sportnota is vastgesteld. De nota gaat over de plannen van de gemeente  in de komende vier jaar.  Om die plannen uit te voeren gaat de gemeente een implementatieplan opstellen. Leden van de ...

 • Dinsdag 25 oktober stond de Brede Raad 010 met een stand bij de Kick-off van Young 010: het nieuwe jongerencollectief in Rotterdam. We wilden graag weten waar jongeren tegen aan lopen, maar ook wat zi...

 • Vertegenwoordigers van cliënten- en familieraden uit de (O)GGZ in Rotterdam hebben dinsdag 4 oktober jl. op uitnodiging van de Brede Raad 010 om de tafel gezeten. Onderwerp was het evalueren van hoe h...

Nieuwsbrief archief